Snob Magazine

2009-2014

Illustrations to the literary texts of the Snob Magazine. 
Art-direction: Alexandra Kuznetsova, Ilya Baranov, Pavel Suvorov

© Snob Magazine

|  Alexey Kurbatov 2009-2020

  • Alexey Kurbatov on Facebook
  • Alexey Kurbatov on Behance
  • Black Instagram Icon