Snob Magazine

2009-2014

Illustrations to the literary texts of the Snob Magazine. 
Art-direction: Alexandra Kuznetsova, Ilya Baranov, Pavel Suvorov

© Snob Magazine